ac名词:话题

话题

话题是AcFun当中用于给投稿或动态分类的功能,一个话题由一对#号包围(如#路边社#)。每个话题都有各自的展示页面,用户也可以通过话题的展示页面来关注话题。

话题功能的前身是标签。

  • ac名词/话题.txt
  • 最后更改: 2021/08/02 01:34
  • A135(2)