ac人物:猴子:懒猫

懒猫

title=懒猫 |info= ^ AcFun ^^ {{!ID懒猫 UIDhttps://www.acfun.cn/u/33588{{!}}33588 }}

懒猫是一位较早入职1)AcFun的猴子,曾担任运营总监。“喜欢喵星人,而且懒[1]。”目前懒猫已经离职。

[1] a AcFun Wiki. 懒猫. Github, 2012-9-12.

1)
不晚于2012年。
  • ac人物/猴子/懒猫.txt
  • 最后更改: 2021/04/06 03:08
  • 加藤祐倫